• 0366 280 15 13
 

Strateji̇ Geli̇şti̇rme Bi̇ri̇mleri̇ni̇n Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeli̇k

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Egitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Ekleri (1-2-3-4)

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Ögretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği